1. Psychiatria, jej status i historia
 2. Mała psychiatria – zaburzenia nerwicowe
 3. Duża psychiatria
 4. Zaburzenia osobowości i inne zaburzenia pośrednie
 5. Psychiatria wieku rozwojowego
 6. Psychiatria i metody leczenia

Psychiatria wieku rozwojowego

Różnice pomiędzy psychiatrią dorosłych a psychiatrią dzieci.

Psychiatria wieku rozwojowego w wielu krajach stanowi odrębną gałąź psychiatrii. W Polsce jest osobną specjalizacją. Odrębność psychiatrii u dzieci i młodzieży wynika z różnic w zmianach psychicznych u małych pacjentów w porównaniu z osobami dorosłymi.

Rozpoznanie zmian psychicznych u dzieci jest trudne, związane jest bowiem z dynamiką procesów rozwojowych, a na wystąpienie zaburzeń, może mieć wpływ nie tylko biologia, urazy czy dysfunkcje organiczne, ale również warunki w jakich żyje dziecko czy patologie rodzinne.

Podczas diagnozy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży zaleca się dodatkowo konsultacje psychologiczne, a w procesie leczenia udział powinni brać również rodzice. Ważnym czynnikiem jest też odróżnienie zaburzenia psychicznego od upośledzenia umysłowego. Część chorób może również powodować zmiany w osobowości dziecka lub strukturze organicznej mózgu, które w efekcie mogą objawiać się w sposób zbliżony do zaburzeń psychicznych.

Podstawowe zagadnienia, na które zwraca uwagę psychiatria wieku rozwojowego to:

 • proste reakcje emocjonalne u dzieci do 5 r. życia
 • reakcje adaptacyjne (najczęściej związane z rozłąką)
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • nieprawidłowości w rozwoju osobowości
 • zespoły psychotyczne i psychozy

Spora ilość zaburzeń psychicznych ujawnia się w okresie rozwojowym, bądź dla tego okresu jest charakterystyczna, stąd konieczność prawidłowej diagnozy i szybkiego podjęcia leczenia. Problemem jest tu również brak możliwości komunikacji - zwłaszcza z bardzo małym pacjentem. Badanie psychiatryczne u dzieci i młodzieży rozpatruje się na trzech płaszczyznach rozwojowych: w sferze ruchowej, poznawczej oraz emocjonalno - społecznej.

^ do góry